Universeel Inzicht en Geloof Deze site geeft een diep inzicht in het leven. Wie wil geloven in een verder leven na de dood, voegt een zeer belangrijk aspect toe aan z’n leven. Het verbetert zelfs uw gezondheid en welzijn en is ee geloof, geloven, gelovig, religie, spiritualisme, spiritualiteit, leven-na-de-dood, verder-leven, hiernamaals, filosoferen
Adverteren

Universeel Inzicht en
Cultuur / Geloof

Adverteren


Menu van deze startpagina Meer informatie Bekijk alle pagina's Admin login Adverteren
 Jouw link hier?
Link plaatsen

 Gerelateerd
Universeel-geloof.startentree.nl
Universeel-geloof.coolepagina.nl
Universeel-geloof.goedvinden.com
Universeel-geloof.overzichtje.nl
Universeel-geloof.coolestart.com
Universeel-geloof.toplinkjes.com
Universeel-geloof.goedbegin.nl
Universeel-geloof.jouwvindplaats.nl
Link plaatsen op deze pagina

 boek NIEUWE SPREUKEN door Giel H.
NIEUWE SPREUKEN door Giel Heijmans een makkelijk en diep werkboek over ziel en geest ( 10 a 12 korte, eenvoudige regels per pagina ) voor geestelijker, spiritueler denken en persoonlijke ontwikkeling met ISBN 9789461013774 ( E 22,- bij boekhandel o.a. bol.com ) - Indien men dit boek bij de schrijver/auteur ( zie onderstaande link ) bestelt, krijgt men het mooie e-book Eerbied voor het Leven ( gedichtenbundel G.H.) er gratis bij....


Spirit.Gedichten Giel Heijmans

 Tips
Jouw link hier?

 UNIVERSEEL GELOOF EN INZICHT
Net zo als Barack Obama begin 2009 de Amerikanen weer hoop heeft gegeven voor een betere toekomst in hun maatschappij (waaraan de Amerikanen wel zelf zullen moeten werken), nét zo kunnen mensen zichzelf hoop geven, dat ze na hun dood een betere toekomst zullen krijgen, waaraan ze uiteraard ook zelf moeten werken. Immers zonder die hoop is men niet gemotiveerd om aan zichzelf, aan z’n karakter te werken. Dus geloven in een geestelijke toekomst is van wezenlijk belang ! Wat is Universeel Geloof ? Universeel Geloof is een van de eenvoudigste manieren van geloven; het is een basis-geloof dat je tegenkomt over de hele wereld. Universeel Geloof betekent dat je gelooft in een meteen-verder-leven na je dood. Als je zult sterven verdwijnt jouw geest niet in het niets. En bij het sterven… dan stopt dus ook jouw verantwoordelijkheid niet. Je blijft dus verantwoordelijk voor wat je allemaal gedaan hebt. Wanneer je zult sterven valt die verantwoordelijkheid dus echt niet van je af. En ook je geweten blijft gewoon doorwerken, zowel je bewust geweten (wroeging) als je onbewust geweten. Maar het mooie is om te beseffen dat echt alle disharmonie uit je verleden weer in harmonie gebracht kan worden. Immers dood is niet dood; dus iedereen heeft een geestelijke toekomst en iedereen, echt iedereen krijgt de gelegenheid om aan z’n toekomstig geluk te mogen werken. Dus.....ook na jouw sterven blijft er werk aan de winkel. Maar al het werk wat je nu doet door aan jezelf, je karakter te werken, door anderen te helpen, enz. enz., dat is allemaal niet voor niets, want daardoor werk je aan je toekomstig welzijn. Nu je nog op aarde leeft, is het al zo dat jouw daden gevolgen hebben voor jezelf. Bijvoorbeeld: indien jij je buurman helpt, als hij in nood is, dan heeft dit een positief gevolg voor de sfeer tussen jouw buurman en jou, en die positieve sfeer komt weer enigszins ten goede aan hoe jij je gaat voelen. De gevolgen van jouw daden zijn nu dus merkbaar, echter niet alleen nu, maar… ook nog straks nadat je gestorven zult zijn. Ook hier geldt het principe: wat je zaait zul je oogsten. Daar in geloven, dat is Universeel Geloof en als je zo’n geloof hebt, dan heb je tevens een extra levensdoel; je wil niet alleen gelukkig worden hier op aarde, maar ook aan het geluk werken dat je straks zult ervaren nadat je bent gestorven. Wie hebben er Universeel Geloof ? - In alle traditionele wereldreligies kun je mensen tegenkomen met diep Universeel Geloof. Men noemt hen vaak ‘heiligen’. Deze mensen zijn innerlijk overtuigd van het ‘extra doel’, het hoger doel van het leven. En die mensen léven daar dan ook naar. - En wie hebben er verder nog Universeel Geloof ? Mensen die een duidelijke bijna-dood-ervaring hebben gehad, een indrukwekkende ervaring van hoe het leven voelt nadat men sterf en hoe hun geest verder leeft buiten hun stoffelijk lichaam om. Na zo’n ervaring weet men ook dat hun leven nog een extra doel heeft, iets dat dan nog niet klaar is, iets dat in ieder geval nog afgemaakt dient te worden ( totdat hun echte dood komt ). Ze voelen dat de tijd die hen toegemeten is voor dit leven, kostbaarder is dan ze eerst dachten. Ook hebben deze mensen ervaren dat al hun daden gevolgen hebben, dat positieve daden positieve gevolgen hebben en negatieve daden negatieve gevolgen. Het doet er dus echt toe hoe nu hun gedragingen zijn. Hierdoor gaan ze zich verantwoordelijker voelen voor hun gedrag en hun levenshouding en zijn ze meer bereid om aan hun karakter te werken. - En wie hebben er nou ook nog Universeel Geloof ? Dat zijn de mensen die zelfstandig een serieuze, geestelijke studie maken van het Leven. Dat bestuderen in theorie en praktijk gaat dan buiten de dogmatische religies om. En de theoretische studie betreft dan bijvoorbeeld de boeken van Jozef Rulof (1898-1952), waarin ongefilterde waarheden, over met name het leven na de dood, beschreven worden. Dit is volgens mij betrouwbare informatie, die natuurlijk en logisch van aard is. Uit deze boeken kan tevens geleerd worden, dat in het Leven niet alleen fysieke natuurwetten gelden, maar ook geestelijke natuurwetten. Ook wordt er uitgelegd dat er niet alleen een evolutie, een ontwikkeling van het universum, van de natuur, van het dierenlichaam en het mensenlichaam is, maar tevens van het innerlijke leven van dit alles. Ook ieder individueel mens maakt dus een innerlijk groeiproces door. Maar omdat de mens dit proces kan beïnvloeden door z’n vrije wil, z’n gedrag en levenshouding, is bij de mens dit groeiproces niet volgens een rechte, opgaande lijn. Het Universele Geloof is in ieder geval een goed kompas op dit kronkelige levenspad. Wat betekent het om Universeel Gelovig te zijn ? ‘Gewoon’ gelovig–zijn heb je in vele soorten en gradaties. Er zijn veel mensen die zeggen er van overtuigd te zijn, dat ze na hun dood bevoorrecht zullen worden via bijvoorbeeld Christus, Mohammed of Boedha. Andere mensen zeggen "dood is dood" en na de dood ben je gewoon ‘weg’. Maar niemand heeft hierover zekerheid. Vandaar dat we het ‘geloof’ noemen. Ook Universeel Geloof is een vorm van ‘geloven’. Echt zekerheid hebben mensen pas nadat ze zullen sterven. Over of er wel of geen verder-leven-na-de-dood is, daarover is het zinloos om te gaan redetwisten. Immers niemand heeft hierover zekerheid . Materialisten denken dat ze de zekerheid hebben dat er voor hen niets meer is na hun dood. (Overigens, die zekerheid hebben ze niet.) En dogmatisten doen alsof ze de zekerheid hebben dat ze weten in welke bevoorrechte positie zij zich na hun dood zullen bevinden. Die zekerheid hebben ook zij echter niet en dus maken ze hierover niet alleen zichzelf maar ook anderen wat wijs. Mensen met Universeel Geloof zijn niet zoals dogmatische gelovigen of hiernamaals-ontkenners. Werkelijk-gelovig-zijn is geen verstandelijk spelletje en ze lopen niet zonder na te denken en na te voelen achter anderen aan. Het Universeel Gelovig–zijn zit diep in het gevoel en er is altijd een evenwicht tussen verstandelijk - en gevoelsmatig begrijpen. Zo iemand voelt duidelijk, - dat z’n leven niet zal stoppen bij het sterven, - dat er een hoger doel ligt in het leven, hoger dan het materiële en maatschappelijke, - dat z’n toekomst wordt bepaald door z’n huidig gedrag en door z’n vroegere gedrag, - dat er uiteindelijk rechtvaardigheid zit in het leven en er geen toeval bestaat - en dat ie iets positiefs, iets opbouwends met z’n leven dient te doen. Zo iemand zal dit leven nooit willen inkorten ( zelfmoord of actieve euthanasie ), omdat ie dankbaar is dat ie mág leven, dankbaar dat ie z’n kostbare tijd nuttig kan besteden om te werken aan z’n hoger doel. Speelt het geloven in God dan helemaal geen rol in het Universele Geloof ? Het Universele Geloof houdt zich in eerste instantie niet zo bezig met God. God wordt niet ontkend en ook niet bewust aanbeden of uitgebeeld. God is het Leven Zelf, het is voor ons het Alles, allesomvattend zoals het water voor de vis. Het is voor ons voldoende indien we God, als goedhartige, rechtvaardige Schepper en Inspirator positief waarderen en ons verder vooral bezig houden met onze eigen geestelijke ontwikkeling richting het liefdevolle. Door een verkeerd beeld te hebben van God, of van aspecten van God, is er al veel onnodige strijd gevoerd tussen religieuze groeperingen. Men richtte zich te veel op de verschillen en te weinig op de overeenkomsten. Bij Universeel Geloof spelen de overeenkomsten juist een belangrijkere rol. Laten we eens kijken: Wat algemeen aanvaard wordt in alle religies, is het geloof in een vérder leven van de menselijke geest na het sterven op aarde. Ook wordt aanvaard, dat, hoe we nú leven dat dit van invloed is op hóé onze toekomst na de dood zal zijn. Die toekomst wordt veroorzaakt in het nu, is het gevolg van ons huidig gedrag. Dus ‘nu’ is men ook verantwoordelijk voor ‘straks’. Daar is men het over eens. Maar... wélk gedrag nou precies goed is voor een goede toekomst, dáár is men het helaas nog niet over eens. De religies zouden dit wijselijk beter aan het geweten van hun leden over kunnen laten. Echter, zó vrijdenkend zijn ze vaak nog niet. Ze houden zich liever nog aan regeltjes vast, aan tradities, profeten, geschriften, macht en aanzien. Maar ooit komt er een tijd, dat er meer gezocht zal worden naar samenwerking tussen de wereldreligies, zodat men gezamenlijk de strijd aan kan binden tegen het ongelovig-zijn en het leef-maar-raak-materialisme. Het geloof in een vérder-leven-na-het-sterven is voor de mens van groot belang voor z’n doen en laten. Dit hoort echt bij het leven en was er al bij de natuurgodsdiensten in het verre verleden van de mensheid, maar ook nu nog in de jungle bij de natuurvolkeren. Ook zie je deze vorm van geloof overal opnieuw opduiken waar de traditionele religies te ver doorgeschoten zijn in dogma’s, regels en rituelen. Door deze vervreemding van de kern van het geloof, wenden zich steeds meer mensen af van het kerkse geloof. Velen worden materialist en de gevoeligen zoeken hun weg in allerlei kleine religieuze bewegingen. In nagenoeg al die kleine religieuze bewegingen wordt er immers geloofd in de krachten van de geest, in de geestelijke wereld, in de ziel die voortleeft, ook na de dood. Hoe reëel het is om te geloven in een geestelijk-verder-leven-na-het-sterven werd vroeger ondersteund door hetgeen er naar voren kwam uit seances. De daaruit voortkomende ‘bewijzen’ waren helaas alleen van belang voor de betreffende personen. Dus die resultaten hadden meestal weinig bewijskracht voor het grote publiek. Maar tegenwoordig heb je ook nog het onderzoek naar bijna-dood-ervaringen door serieuze wetenschappers. Duizenden mensen over de gehele wereld werden ondervraagd nadat ze gereanimeerd waren. Zo hebben enkele wetenschappers in Amerika en Europa getoond dat de menselijke geest kan leven, waarnemen en zich verplaatsen terwijl het lichaam klinisch dood is. Die geest heeft om te kunnen leven de hersenen of het zenuwstelsel blijkbaar niet nodig . Dit systematisch onderzoek onder mensen die bijna gestorven zijn geweest, duidt er dus sterk op dat de menselijke geest ook verder zal leven nádat het lichaam, bijvoorbeeld door ouderdom, definitief zal zijn gestorven. Dus alle mensen die verbroedering tussen de wereldreligies wenselijk vinden, zouden eens serieus dienen te kijken, naar wat al die verklaringen van mensen die bijna dood zijn geweest, hen te zeggen hebben. Die verklaringen kan iedereen lezen omdat ze door wetenschappers keurig opgetekend zijn en in makkelijk-leesbare boekvorm uitgegeven. Het zou mooi zijn indien er verbroedering zou komen tussen de verschillende geloofsstromingen op aarde. Wellicht zou dit kunnen via het Universele Geloof. Stel je voor dat al die religies, die bevolkingsgroepen, wilden kijken naar de overeenkomsten in plaats van naar de verschillen. Dan zou de wereld er al heel anders uit gaan zien en een stap dichter bij: wereldvrede en wereldwijd welzijn. Filosoferen over Bijna-Dood-Ervaringen en Universeel Geloof: We weten bijna zeker dat ons leven verder gaat, nadat we gestorven zullen zijn. Uit onderzoek naar de waarnemingen en belevenissen bij mensen die bijna dood zijn geweest, kunnen we enkele interessante punten stellen: 1/ De menselijke geest kan bestaan, leven en beleven, terwijl z’n lichaam klinisch dood is. Dit zou dus inhouden dat na het werkelijk, definitief sterven de geest hoogstwaarschijnlijk ook verder kan leven. Dit wordt bovendien bevestigd doordat een aantal mensen tijdens een bijna-dood-ervaring (BDE) een eerder overleden familielid hebben ontmoet. 2/ Velen met een BDE zeggen, dat hen op een gegeven moment duidelijk werd dat hun tijd er toen nog niet op zat. Dit zou dus inhouden dat iedereen een bepaalde levenstijd krijgt toegemeten. Vele mensen met een BDE namen zich voor om voortaan hun kostbare tijd beter te gaan besteden, meer met zaken van de geest. 3/ Velen met een BDE zeiden dat hen duidelijk werd, dat hun levenstaak op dat moment nog niet volbracht was. Dit zou dus inhouden, dat iedereen tijdens zijn leven een of meerdere levenstaken te volbrengen heeft, levenstaken waar je dus wel of niet je best voor kunt doen en waar je wel of niet voor gemotiveerd kunt zijn. Een en ander houdt verband met je levensvisie, met je vrije wil en met het principe van in-harmonie-brengen van dingen uit je (ver) verleden. 4/ Vele mensen met een BDE beleven hun levensfilm. Tijdens deze samenvatting van hun hoogtepunten en laagtepunten voelden ze dat al hun daden ten opzichte van medemensen, directe gevolgen hadden voor die medemensen. Zij voelden bij die anderen de gevolgen van hun eigen daden. Dus er bestaat een wet van oorzaak en gevolg, niet alleen in de natuurkunde, maar ook wat betreft: het gedrag tussen mensen. Vele mensen werden na hun BDE dan ook voorzichtiger met hun woorden, daden en houding naar hun medemensen. Ze hadden immers zelf gevoeld wat dit bij anderen teweeg kan brengen. * Een goed boek over bijna-dood-ervaringen kunt u lezen van bijvoorbeeld Dr. Raymond Moody, Dr. Kübler-Ross, Dr. Michael Sabom of cardioloog Pim van Lommel. * Wie wil geloven in een vérder leven na de dood, voegt een zeer belangrijk aspect toe aan z’n leven.


 Linkplaatsing?
Link plaatsen

 Linkplaatsing
Link toevoegen

 LINKPARTNERS
LINKPARTNERS


GOD BESTAAT WEL
Universeelgeloof.intropaginaNL
Universele levensbeschouwing

 zelfmoord, niet doen !
zelfmoord, niet doen !


RAP
DOE HET NIET !!

 bijna-dood-ervaringen
BDE

 spiritualiteit
Gedichten Reïncarnatie+Geloven
Jeus.info
St GWG dEvChristus

 Links
Suïcide-preventie
Verder-leven
Colon Hydrotherapie
Webwinkel Cursus via Gedichten

 UNIVERSEEL GELOOF -gedicht
UNIVERSEEL GELOOF Er is een geloof voor ieder mens En nergens is dit geloof verboden Men gelooft dan niet in ‘n 'levensgrens' Maar in het vóórtleven van de doden In 'n levens-einde gelooft men niet Maar wel dat de geest altijd verder gaat Dat 'n nabestaande de geest niet zíét Zegt nog niet, dat die geest dan niet bestáát Velen die bijna dood zijn geweest Hebben gezien dat 'de geest' bestáát Ze hebben even kunnen léven als 'n geest En hebben zélf beleefd dat 't leven verder gaat Universeel geloof kan iedereen toepassen En men kan het gratis krijgen.... En iedereen kan het in z'n leven inpassen Waarom zou men dus hierover zwíjgen ?! Dit geloof is reëel en niet-materialistisch ‘t Is niet zweverig of kerk-gebonden Maar is eenvoudig plus optimistisch Daarom wordt het nu de wereld ingezonden ! -819-


op youtube

 UNIVERSEEL GELOVEN -gedicht
UNIVERSEEL GELOVEN ‘Universeel geloven’ betekent: Dat u er nu op rekent, Dat, als u dood zult gaan, Uw geest dan blijft bestáán Universeel geloof is echt Is niet krom maar recht Is nuchter en realistisch Maar is ook optimistisch Het is er voor iedereen En niet slechts alleen Voor een vrome elite Dus laat het niet schieten Het is nooit bevelend En nooit veroordelend Het is geen modeverschijnsel En is zonder tierelantijnsel Maar het ís werkelijk, Is eerlijk en natuurlijk En is praktisch toepasbaar Dus... probéér het nou maar !


universeel inzicht levensvisie

 UNIVERSAL BELIEF
Just like Barack Obama gave the Americans, at the beginning of 2009, hope on a better future in their society (to what the Americans have to work on themselves), just like that people can give themselves hope that they will have a better future after they die ( to what they have to work on themselves, of course.) After all, without that hope, one is not motivated to work on oneself, on one’s character. So believing in a spiritual future is of vital importance! What is Universal Belief? Universal Belief is one of the easiest ways of believing; it is the basic-belief that you come across throughout the entire world. Universal Belief means that you believe in immediately-living-on after you die. When you will pass away, your spirit won’t disappear into nothing. And when you die... your responsibility doesn’t end either. So you stay responsible for all that you’ve done. When you pass away, that responsibility is not going to fall away. And also your conscience will keep working; your aware-conscience (remorse) as well as your unaware-conscience. But the beauty is to realize that all disharmonies from your past can be put back into harmony. After all, death isn’t really death; so everybody has a spiritual feature and everybody, really everybody, will get the opportunity to work on their future fortune. So... also after your death there still is a lot of work to do. But all the work you do now by working on yourself, on your character, by helping others and so on, is not for nothing because by that, you are working on your future fortune. Now you are still alive on earth, it is already so that your deeds have consequences for yourself. For example: when you help your neighbor when he is in need, then this has a positive result for the atmosphere between your neighbor and you, and that positive atmosphere will somewhat improve the way you’re feeling. The consequences of your deeds are noticeable now, but not only now. They will also be noticeable after you have passed away. Here also applies the principle: what goes around comes around. Believing in that, that is Universal Belief and when you have a religion like that, you also have an extra life goal: you don’t just want to be happy here on earth, but also work on the fortune that you will experience after you have passed away. Who have the Universal Belief? - In all traditional world religions you can come across people with deep Universal Belief. One often calls them ‘’saints’’. These people are inwardly convinced of the ‘’extra goal’’: the higher goal of life. And those people live after that. - And who else have the Universal Belief? People who have had a clear near-death-experience, an impressive experience of what life feels like after one dies and how their spirit lives on without the material body. After an experience like that, one also knows that their life has an extra purpose, something that is not finished yet, something that needs to be completed before their real death arrives. They feel that the time they have in this life, is more valuable than they initially thought. Those people have also already experienced that all their deeds have consequences; that positive deeds have positive consequences and negative deeds have negative consequences and that all those deeds will, sooner or later, in one way or another, come back to them. Because of that, they will start feeling more responsible for their behavior and attitude and they are more willing to work on their character. - And who also have the Universal Belief? Those are the people who, independently, make a serious, spiritual study out of life. The studying in theory and practice doesn’t concern dogmatic religions. And the theoretical study involves, for example, the books of Jozef Rulof (1898-1952) in which the pure truth about life after death in particular is being described. Through Rulof, this reliable information was put onto paper, but the wisdom actually comes from people who died a long time ago on earth and who developed a positive direction in their life-after-death. From these books can also be learned that not only physical nature laws apply in Life, but also spiritual nature laws. There is also being explained that there’s not just an evolution of the universe, of nature, of the animal body and the human body, but also of the inner life of all of this. So also every individual person goes through an inner process of growth. But because human can influence this process by his free will, his behavior and attitude, does this process of growth not occur according to a straight, rising line. The Universal Belief is, in any case, a good compass on this tortuous path of life. What does Universally-Believing mean? ‘’Just’’ being religious, comes in many shapes and sizes. There are many people who say they are convinced that they will be privileged by, for example, Christ, Mohammed or Buddha after their death. Other people say ‘’death is death’’ and after death you’re just ‘’gone’’. But nobody knows for sure. It’s because of that that we call it ‘’belief’’. Universal Belief is also of form of believing. People will only have real certainty after they die. There is no use arguing about the question if ‘’there is’’ or ‘’there is no’’ life-after-death. After all, nobody has certainty about that. Materialists think that they have certainty that there is nothing after their death. (Although they don’t know that for sure.) And dogmatists act like they have the certainty that they know in which privileged position they will be after their death. Actually they don’t have that certainty and that’s why they don’t just fool others but they also fool themselves. People with Universal Belief are never like dogmatists. Truly believing is not a mind game and one does not walk unscrupulously after others. The Universal Believing lies deep within the sense of feeling and there’s always a balance between mind and feeling. Thus somebody clearly feels; - that his life won’t stop after he dies, - that there is a higher purpose in life, higher than the material and social, - that his future is being decided by his current and former behavior, - that there will be justice in life eventually and that there is no such thing as coincidence - and someone like that feels inspired to do something positive, something constructive in his life. Thus someone like that would never want to shorten this life (suicide or euthanasia) because he is grateful for having the opportunity to live, grateful for being able to use his precious time usefully so that he can work on his higher purpose. Does believing in God not at all play a part in the Universal Belief? In Universal Belief, the believing in a God (or multiple Gods or sacred prophets) is of no interest. God is not denied nor confirmed or described or worshipped. For that matter, nobody on this planet knows exactly who or what God is. And when discussing about that matter, one will never sort it out. Although many find support in the image of God, that information about Him does not have any further use for our everyday life and only raises contrasts between religions. Everybody has a different image of God and if there would ever be strived after unity between world religions, then there should be searched more for the commonly and that is most certainly not the image of God, that is usually created out of the many religious books. The use of believing in a God is heavily overrated, as it hardly has any surplus value for one’s inner growth. Which role can the Universal Belief play in the future of mankind? What is generally accepted in all religions, is the belief in a further life of the human spirit after dying on earth. So everybody can better focus on that, if one wants to seek cooperation between world religions and if one wants to commonly enter into battle with the unbelieving and the live-away-materialism. The belief in a life-after-death of the human spirit is so fundamental in human, that it was already present in the nature religions in the far past of mankind, but also now in the jungle with nature tribes. This form of belief turns up again everywhere where the traditional religions are overshot in dogmas, rules and rituals. Because of this alienating of the core of belief, more and more people turn themselves away from the churchly belief. The superficial turn into materialists and the sensitive search their way in all sorts of small religious movements. In pretty much all of those small religious movements is believed in the life-after-death of every individual human being. And thus this shows how powerful this binding factor really is. How realistic is it to believe in a spiritual life-after-death, was supported earlier by what came forward from séances. The ‘’evidences’’ which came forward were, unfortunately, only of importance for the persons concerned. So those results usually had little evidence for the general public. But nowadays there also exist the Near-Death-Experience (NDE) surveys performed by serious scientists. Thousands of people across the world were questioned after they were reanimated. In this way, some scientists in the VS and in Europe have proven that the human spirit can live, perceive and move while the body is clinically dead. That spirit apparently doesn’t need brains or a nervous system to live. This systematic survey amongst people who’ve experienced an NDE, strongly indicates that the human spirit will live on after the body has died due to, for example, old age. So all people who think fraternization between the world religions is desirable should take a serious look at what those explanations of people who’ve experienced an NDE mean to them. Everybody can read those explanations because they are noted down nicely and published as books by scientists. Thus the Universal Belief offers a unique chance to come to fraternization; fraternization of all religions and cultures which exist on earth. And if the Universal Belief will be generally accepted by all population groups on earth, then will the ethics and sense of responsibility that come from that, lead to world peace and to increased welfare of mankind in the future. Philosophizing about Near-Death-Experiences and Universal Belief: We almost know for sure that our lives go on after we die. Out of survey to the perceptions and experiences by humans who have almost been dead, we can conclude some interesting points: 1/ The human spirit can exist, live and experience, while it’s body is clinically dead. This could mean that after the true, definite dying, the spirit is most likely to live on. This is also confirmed because of the fact that a couple of people, during their NDE, have met a family member who had passed away earlier. 2/ Many who’ve had an NDE say that it became clear to them at one point, that their time wasn’t up yet. This could mean that everybody gets assigned a certain life time. Many people who’ve had an NDE determined that they would, in the future, spend their time better and more with spiritual matters. 3/ Many who’ve had an NDE said that it became clear to them that their task of life wasn’t fully performed at that moment. This could mean that everybody needs to perform one or multiple tasks during their lives. Life tasks for which you can either can or cannot try your best and for which you can or cannot be motivated. Some things do connect to your life vision, to your free will and to the principle of ‘’making-up’’ or bringing harmony in matters from the past. 4/ Many people who’ve had an NDE experience their life-film. During this summary of their peaks and lows they felt that all their deeds with regard to their fellow-men, had direct consequences for those fellow-men. They felt the consequences of their deeds on others, so there is a law of cause and effect. Not only in physics, but also in behavior between people. Many people became more careful with their words, deeds and attitude towards other human beings after their NDE. After all, they have felt for themselves what this could bring about. Good books about near-death-experiences are written by, for instance, Dr. Raymond Moody, Dr. Kübler-Ross or cardiologist Pim van Lommel. * Who wants to believe in a life after death, adds a very important aspect to his life.


 Jouw link hier?
Link toevoegen

 Dashboard
Linkplaatsing
Link ruilen
Opgericht: 20-09-2009
Gewijzigd: 14-11-2023
Rubrieken: 10
Links: 16
Adverteren
Mail webmaster
 © 2003 - VindNu.com - Pagina maken


Deze startpagina zal gaan over: geloven in een verder-leven na ons sterven.